REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Nimbou.pl

 

Spis treści:

§1 Definicje

§2 Zasady ogólne

§3 Konto Klienta

§4 Zamówienia oraz zawarcie umowy

§5 Płatność i cena

§6 Dostawa

§7 Odstąpienie od umowy

§8 Rękojmia za wady

§9 Polityka Prywatności oraz Ochrona Danych Osobowych

§10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§11 Postanowienia końcowe

 

 

 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

  1. Sklep Internetowy (sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://nimbou.pl
  2. Sprzedawca – LGK Lena Gęsikiewicz-Kępa, ul. Trakt Napoleoński 114, 62-090 Krzyszkowo, NIP: 6652947220, adres poczty elektronicznej: contakt@nolaandfrank.com
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  4. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta,
  6. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
  7. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji  w  Sklepie  internetowym,  umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
  8. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;
  9. Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego;
  10. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży;
  11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
  12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty w Sklepie internetowym celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
  13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
  14. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.
  15. Koszyk - usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
  16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;
  17. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

 

§2 Zasady ogólne

 

  1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy, a także zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nolaandfrannk.com
  2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
  3. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://www.nimbou.pl w zakładce Regulamin. 
  4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.
  5. Sklep internetowy www.nimbou.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  6. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
  7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
  8. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

b) mediację,

c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

 

§3 Konto Klienta

  1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji.
  2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
  3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
  4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
  5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z  formularza zamówienia.
  6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

§4 Zamówienia oraz zawarcie umowy

  1. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
    1. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta,
    2. złożenie zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.
  2. Dla uzyskania możliwości zakupu Produktu konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Sklepu internetowego.
  3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
  4. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  5. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  6. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. 
  8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
  9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§5 Płatność i cena 

  1. Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
  2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:
    1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
    2. płatność online, BLIK lub kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności.
  1. Karty płatnicze, którymi można realizować płatność w sklepie internetowym: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  2. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BLUE MEDIA. 
  4. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.

 

§6 Dostawa 

  1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  3. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu zamówienia.
  4. Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta albo odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Klientem jest Konsument.
  5. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
  6. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
  7. W przypadku Zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.

 

§7 Odstąpienie od umowy 

  1. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
  5. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.
  6. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient. Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy w nienaruszonym stanie, tj. Produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać oryginalne opakowanie oraz metki.
  7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności.
  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem. 

 

§8 Rękojmia za wady 

  1. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.
  2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
  4. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
    1. imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
    2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
    3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
    4. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
  1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną .
  2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 

§9 Polityka Prywatności oraz Ochrona Danych Osobowych 

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów do Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. 
  2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich zmiany, a także usunięcia. Dane przekazywane są przez Klienta dobrowolnie. Są one jednak niezbędne, by złożyć zamówienie, czy zapisać się do newslettera. 
  4. Za pośrednictwem strony Klient może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i produktach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie adresu e-mail.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda wyrażona przez Klienta przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.
  6. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że Klient zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
  7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
  8. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania treści na Stronie.
  9. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
  • prawidłowego działania Strony www, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
  • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
  • zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
  • marketingowych,
  • statystycznych,
  • analitycznych.

 

 

§10 Świadczenie usług drogą elektroniczną 

  1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
    1. założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
    2. umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
    3. umożliwienie korzystania z Koszyka;
    4. Newsletter;
    5. udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;
    6. umożliwienie wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub chatu online;
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
  1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
  3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

 

§11 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl